Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego Wenet.pl/blog

§1

Wstęp

Niniejszy dokument reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.blog.wenet.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka WeNet Group Spółka Akcyjna (WeNet Group S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych.

§2

Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu;
 2. WeNet Group – oznacza spółkę WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w § 1;
 3. Baza Artykułów – oznacza zbiór Artykułów i innych treści zgromadzonych według systematyki i metody WeNet Group, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r;
 4. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.blog.wenet.pl umieszczoną na serwerze WeNet Group, zawierającą Wyszukiwarkę;
 5. Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do WeNet Group, umożliwiające Użytkownikom wyszukiwanie interesujących ich treści w Bazie Artykułów;
 6. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego www.blog.wenet.pl.

§3

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika

 1. WeNet Group upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Artykułów wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.
 2. WeNet Group w ramach Serwisu bezpłatnie umożliwia Użytkownikom:
  • wyszukiwanie i przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie;
  • ocenę punktową i komentowanie Artykułów.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, kopiowania ich lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.
 4. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet;
  • zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

§4

Komentowanie treści

 1. Każdy Użytkownik może ocenić lub napisać komentarz dotyczący treści zamieszczonych w Serwisie (Artykułów).
 2. Dodawanie przez Użytkowników ocen lub komentarzy do Artykułów nie wymaga posiadania profilu w Serwisie. W celu dodania komentarza Użytkownik podaje wyłącznie swoją nazwę (nick) oraz swój adres poczty elektronicznej. Nazwa jest publikowana w Serwisie przy komentarzu, adres poczty elektronicznej nie jest publikowany.
 3. Komentarze przed ich publikacją w Serwisie są moderowane przez WeNet Group pod kątem zgodności ich treści z postanowieniami niniejszych Zasad.
 4. Komentarze mogą dotyczyć wyłącznie treści opublikowanej w Serwisie oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika wystawiającego opinię. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonego komentarza.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych lub rozsyłanie bądź umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 6. Zamieszczane komentarze nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 7. WeNet Group ma prawo odmówić opublikowania komentarza, a opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkownika usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszymi Zasadami, przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub gdy godzą w dobre obyczaje.
 8. Komentarze są publikowane w Serwisie do czasu zgłoszenia wycofania zgody na jego publikację lub żądania usunięcia z Serwisu danych osobowych Użytkownika będącego autorem komentarza. Usunięcie danych osobowych Użytkownika powoduje jednoczesne usunięcie zamieszczonych przez niego komentarzy.

§5

Prawa WeNet Group

 1. Wszelkie prawa do Bazy Artykułów, prawa do utworów i znaków towarowych przysługują WeNet Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet Group prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością WeNet Group i jej kontrahentów.

§6

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 3. W żadnym przypadku WeNet Group nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
 4. WeNet Group zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

§7

Statystyki

WeNet Group zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§8

Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. WeNet Group informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. WeNet Group informuje, że:
  • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  • ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z WeNet Group reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez WeNet Group tożsamości Użytkownika.
 7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie WeNet Group.

§9

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych Użytkowników w zakresie danych udostępnionych WeNet Group w celu zamieszczenia komentarza (nazwa, adres poczty elektronicznej), treści komentarzy opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z WeNet Group oraz plików „cookies” powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika jest w rozumieniu przepisów RODO WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych.
 2. Dane Użytkowników są przetwarzane przez WeNet Group:
  • w celu umożliwienia Użytkownikowi zamieszczenia komentarza do Artykułu w Serwisie na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO oraz w ust.6 poniżej, w rozumieniu art. 5 ust 1 lit. c RODO.
 3. Odbiorcami danych Użytkowników w zakresie opublikowanym w Serwisie są wyłącznie użytkownicy Serwisu. Dane Użytkowników w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z WeNet Group.
 4. Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres publikacji komentarza w Serwisie. Ponadto Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 5. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez WeNet Group ma prawo żądania od WeNet Group dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group: iod@wenet.pl.
 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez WeNet Group ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. WeNet Group przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. WeNet Group stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez WeNet Group są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§10

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu, żądania usunięcia opublikowanego komentarza oraz żądania usunięcia danych Użytkownika wraz z opublikowanymi komentarzami należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres pr@wenet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) oraz uzasadnienie.
 2. WeNet Group rozpatrzy zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jego rozpatrzenia. WeNet Group rozpatrzy pozytywnie zgłoszenie zawierające żądanie usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy zostało przesłane przez Użytkownika, którego dane dotyczą. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

§11

Postanowienia końcowe

Nowe wezwanie do działania
Nowe wezwanie do działania
e-book Dlaczego Twoja firma powinna być obecna w Internecie
e-book 18 wskazówek, które rozwiną Twój kanał na YouTube
Nowe wezwanie do działania
Nowe wezwanie do działania
Nowe wezwanie do działania
e-book Jak tworzyć treści, które przyciągną Twoich klientów
e-book SEO lokalne od A do Z
e-book Jak promować firmę na lokalnym rynku
jak założyć sklep internetowy - pobierz e-booka
 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.
 2. WeNet Group zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Serwisu określonego niniejszymi Zasadami właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby WeNet Group.
 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.