article background

Regulamin Programu Partnerskiego WeNet

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. WeNet – spółka WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000681163, NIP 7010046065 oraz REGON 140756502. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „WeNet” w odniesieniu do oferty lub umowy zawartej z Poleconym Klientem, należy przez to rozumieć również spółkę WeNet sp. z o.o. będąca spółką zależną WeNet.

 2. Partner – podmiot, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zgłosił swój udział do Programu Partnerskiego WeNet i został przez WeNet zaakceptowany.

 3. Program Partnerski – prowadzony przez WeNet program polecania WeNet potencjalnych Klientów.

 4. Potencjalny Klient – podmiot, który jest zainteresowany usługami z oferty WeNet i który wyraził zgodę na przekazanie WeNet jego danych przez Partnera celem rozpoczęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z WeNet. 

 5. Polecony Klient/Klient – polecony przez Partnera Klient, który zawarł z WeNet umowę o świadczenie usług z oferty WeNet na warunkach określonych w Regulaminie wskutek polecenia przez Partnera.

 6. Lead – przekazanie WeNet przez Partnera danych Potencjalnego Klienta za pośrednictwem dedykowanego formularza online.

 7. Prowizja – wynagrodzenie należne Partnerowi w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 9. Usługi z oferty WeNet – usługi z aktualnej oferty handlowej WeNet objęte Programem Partnerskim:

  1. Usługa Marketing Lokalny;

  2. Usługa SEO;

  3. Usługa 5Star WEB;

§ 2
Uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Zgłoszenie udziału do Programu Partnerskiego jest bezpłatne.

 2. Przystąpić do Programu Partnerskiego mogą podmioty prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej aktywną działalność gospodarczą, w szczególności osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie WeNet, wyrażenia akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz przesłania zgłoszenia na dedykowany adres mailowy WeNet.

 4. Partnerem oraz uczestnikiem Programu Partnerskiego, zostanie podmiot, który na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymał drogą elektroniczną potwierdzenie akceptacji zgłoszenia przez WeNet. Akceptacja zgłoszenia Partnera przez WeNet jest równoznaczna z zawarciem umowy o przystąpienie do Programu Partnerskiego WeNet, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej.

 5. WeNet może odmówić akceptacji zgłoszenia bez podawania przyczyn, przesyłając podmiotowi zgłaszającemu przystąpienie do Programu Partnerskiego powiadomienie o braku akceptacji zgłoszenia.

 6. W przypadku Partnerów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności WeNet, w celu nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego, WeNet może wymagać zawarcia przez Partnera z WeNet odrębnej umowy regulującej warunki prowadzenia działalności konkurencyjnej.

§ 3
Zobowiązania Partnera

 1. Partner zobowiązany jest zapoznać się z ofertą usług WeNet oraz przedstawiać Potencjalnym Klientom rzetelne informacje o działalności WeNet.

 2. Partner zobowiązuje się dążyć do pozyskania jak największej liczby Potencjalnych Klientów zainteresowanych usługami WeNet oraz przekazywania WeNet Leadów zawierających co najmniej następujące dane:  

  1. nazwa firmy Potencjalnego Klienta;

  2. NIP;

  3. dane kontaktowe osoby występującej w imieniu Potencjalnego Klienta uprawnionej do zawarcia umowy tj.: imię i nazwisko, funkcja, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

 3. Partner zobowiązuje się do uzyskania zgody Potencjalnego Klienta na udostępnienie WeNet jego danych, w tym danych osobowych oraz nawiązanie kontaktu handlowego zgodnie z warunkami określonymi w §4 pkt 7 i 8.

 4. Partner zobowiązuje się podejmować w ramach Programu Partnerskiego działania na rzecz WeNet osobiście, z zachowaniem najwyższej staranności oraz z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Partner nie może upoważniać podmiotów trzecich do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań Partnera wynikających z niniejszego Regulaminu.

 5. Partner zobowiązuje się podejmować kontakty z Potencjalnymi Klientami w sposób nienaruszających praw WeNet, w szczególności wizerunku oraz renomy WeNet.

 6. Partner nie może składać Potencjalnym Klientom żadnych oświadczeń lub udzielać informacji, które mogłyby wprowadzać w błąd, co do oferty lub usług świadczonych przez WeNet.

 7. Na każde zapytanie WeNet, Partner zobowiązany będzie przekazywać niezwłocznie informacje o podjętych działaniach w celu wykonania zobowiązań wynikających z udziału w Programie Partnerskim.

§ 4
Warunki współpracy w ramach Programu Partnerskiego

 1. Polecenie Potencjalnego Klienta przez Partnera następuje za pośrednictwem dedykowanego formularza online, który WeNet udostępnia Partnerowi w formie unikalnego linku przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Partnera.

 2. Polecenie Potencjalnego Klienta wymaga podania przez Partnera za pośrednictwem formularza udostępnionego online następujących danych Potencjalnego Klienta:

  1. nazwa firmy Klienta;

  2. NIP;

  3. dane kontaktowe osoby występującej w imieniu Potencjalnego Klienta uprawnionej do zawarcia umowy tj.: imię i nazwisko, funkcja, adres e-mail oraz telefon kontaktowy;

  4. adres strony internetowej Potencjalnego Klienta, jeżeli posiada;

  5. wskazanie usług z oferty WeNet, którymi jest zainteresowany Potencjalny Klient.

 3. Przekazanie przez Partnera prawidłowych danych Potencjalnego Klienta w formularzu oznaczane jest przez WeNet jako Lead oczekujący na rozpatrzenie.

 4. WeNet dokumentuje na bieżąco status obsługi Leada w formularzu online.

 5. Polecenia Potencjalnych Klientów dokonywane przez Partnera, nie są wiążące dla WeNet, w szczególności WeNet może poinformować Partnera, że nie jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z danym Potencjalnym Klientem, bez podawania powodów.

 6. Poleconym Klientem nie może być Klient, który posiada zawartą aktywną umowę na usługi z oferty z WeNet lub był związany taką umową w okresie 6 miesięcy przed poleceniem dokonanym przez Partnera.

 7. Polecenie przez Partnera Potencjalnego Klienta będącego osobą fizyczną wymaga uprzedniego uzyskania przez Partnera zgody Potencjalnego Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z RODO w celach marketingowych, w tym przekazanie tych danych WeNet celem nawiązania kontaktu handlowego.

 8. Partner zobowiązany jest ponadto pozyskać odrębne zgody od Potencjalnego Klienta na (i) wykonywanie przez WeNet działań w zakresie marketingu bezpośredniego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz (ii) przesyłanie przez WeNet informacji handlowych drogą elektroniczną.

 9. Polecenie Potencjalnego Klienta przez Partnera jest równoznaczne z oświadczeniem Partnera, że uzyskał on określone w pkt 7 oraz 8 powyżej zgody od Potencjalnego Klienta.

 10. Na każde wezwanie WeNet, Partner obowiązany jest dostarczyć WeNet treść wyrażonych przez Potencjalnego Klienta zgód, o których mowa w pkt 7 oraz 8 powyżej. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń Potencjalnych Klientów związanych z brakiem odpowiedniego pozyskania zgód, o których mowa w pkt 7 oraz 8 powyżej lub nałożonych z tego tytułu kar administracyjnych, a także zobowiązuje się zwolnić WeNet z wszelkich takich roszczeń lub kar, jeżeli są one wynikiem przekazania przez Partnera danych Potencjalnych Klientów bez ich zgód.

 11. WeNet udostępnia Partnerowi w formie raportu następujące informacje:

  1. status każdego Leada;

  2. potwierdzenie zawarcia przez WeNet umowy z Poleconym Klientem;

  3. odmowa zawarcia przez WeNet umowy z Potencjalnym Klientem lub niepowodzenie negocjacji zakończone brakiem zawarcia umowy;

  4. rozwiązanie umowy zawartej przez WeNet z Poleconym Klientem bądź jej zakończenie z upływem terminu na jaki została zawarta;

  5. informacje o rodzaju oraz wartości zawartej umowy przez WeNet z Poleconym Klientem;

  6. wysokości prowizji, do której uprawniony jest Partner w danym miesiącu kalendarzowym.

 12. WeNet może udostępniać Partnerowi raporty, o których mowa w pkt 11 powyżej drogą elektroniczną na adres e-mail Partnera do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 5
Prowizja

 1. Partnerowi przysługuje Prowizja naliczana na zasadach określonych w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2, w zależności od wybranego przez Partnera sposobu rozliczenia.

 2. Prowizja określona w Załączniku nr 1 naliczana jest od każdej dokonanej przez Poleconego Klienta wpłaty wynagrodzenia należnego WeNet z tytułu umowy o świadczenie usług z oferty WeNet zawartej z Klientem wskutek polecenia Partnera, z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 poniżej.

 3. Prowizja określona w Załączniku nr 2 naliczana jest jednorazowo od wartości wynagrodzenia wynikającego z danego typu umowy o świadczenie usług z oferty WeNet zawartej z Klientem wskutek polecenia Partnera, z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 poniżej. Warunkiem wypłaty Prowizji jest dokonanie przez Klienta wpłaty 1-szej raty wynagrodzenia na poczet danej umowy.

 4. Przystępując do Programu Partnerskiego, Partner wybiera preferowany model rozliczenia Prowizji.

 5. Jeśli dwóch lub więcej Partnerów poleciło tego samego Potencjalnego Klienta, przyjmuje się, że do zawarcia umowy na usługi z oferty WeNet doszło na skutek działań tego Partnera, który polecił danego Klienta jako pierwszy.

 6. Wysokość Prowizji określa Tabela Prowizji stanowiąca Załączniki 1 oraz 2 do Regulaminu, przy czym Prowizję oblicza się od wartości netto umowy lub dokonanej wpłaty tj. bez należnego podatku od towarów i usług (podatku VAT).

 7. Prowizja należna Partnerowi za dany miesiąc jest płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia WeNet prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Partnera wskazany w fakturze VAT. Faktura VAT powinna opiewać na wartość prowizji należnej od wszystkich wpłat dokonanych w danym miesiącu z tytułu umów zawartych z Poleconym Klientem lub Klientami bądź na wartość prowizji jednorazowej od zawartych umów w danym miesiącu w przypadku wyboru modelu rozliczenia określonego w Załączniku nr 2. Prowizja określona w Załączniku nr 2 jest wypłacana jednorazowo, po dokonaniu pierwszej wpłaty na poczet zawartej umowy przez Poleconego Klienta. Wartość należnej w danym miesiącu Prowizji naliczana jest w raporcie przesyłanym Partnerowi przez WeNet drogą elektroniczną.

 8. Prowizja nie przysługuje Partnerowi w przypadku gdy:

  1. Polecony Klient w chwili polecenia przez Partnera posiadał zawartą z WeNet umowę o jakiekolwiek usługi świadczone przez WeNet albo umowa taka uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu w okresie 6 miesięcy przed poleceniem Klienta przez Partnera;

  2. Polecony Klient jest uczestnikiem jakiegokolwiek sporu sądowego z udziałem WeNet;

  3. Wpłata wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej z Poleconym Klientem nastąpiła po upływie 90 dni kalendarzowych od daty wymagalności wynikającej z harmonogramu płatności lub faktury VAT, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania wpłaty przez Klienta po upływie 60 dnia od terminu wymagalności a przed 90 dniem, Partnerowi i przysługuje 75% stawki prowizji;

  4. Polecony Klient zawarł z WeNet umowę po upływie 4 miesięcy od daty polecenia przez Partnera oraz przekazania Leada;

  5. Umowa zawarta w wyniku polecenia przez Partnera została rozwiązana przez WeNet lub Poleconego Klienta niezależnie od przyczyny;

  6. WeNet wypowiedział umowę uczestnictwa w Programie Partnerskim z przyczyn leżących po stronie Partnera lub umowa została wypowiedziana przez Partnera.

 9. Ustanie uczestnictwa w Programie Partnerskim z przyczyn leżących po stronie Partnera, w tym określonych w §8 pkt 2 Regulaminu, powoduje utratę prawa do Prowizji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustało uczestnictwo w Programie Partnerskim.

 10. W przypadku odwołania Programu Partnerskiego przez WeNet lub wypowiedzenia umowy o udział w Programie Partnerskim z przyczyn innych niż leżące po stronie Partnera, Partner zachowuje prawo do Prowizji w wysokości 25% stawki Prowizji określonej w Regulaminie przez okres 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym doszło do odwołania Programu Partnerskiego lub ustania uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim w wyniku wypowiedzenia.

 11. Partner oraz WeNet wyrażają zgodę, aby faktury VAT były wystawiane i doręczane w formie elektronicznej.

 12. Prowizja jest wyłącznym wynagrodzeniem Partnera z tytułu udziału w Programie Partnerskim. WeNet nie jest zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Partnera w związku z udziałem w Programie Partnerskim, w szczególności kosztów nawiązywania kontaktów z Potencjalnymi Klientami lub pozyskiwania ich danych.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Partner jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Potencjalnego Klienta będącego osobą fizyczną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

 2. Partner oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych Potencjalnych Klientów spełniało wymogi RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą, w tym zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO, w szczególności podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją.

 3. Po przekazaniu przez Partnera danych osobowych Potencjalnego Klienta będącego osobą fizyczną, WeNet staje się ich administratorem w rozumieniu przepisów RODO, chyba że wcześniej posiadał dane osobowe Potencjalnego Klienta jak administrator we własnej bazie danych. WeNet zobowiązuje się do wypełnienia swoich obowiązków jako administrator danych, w szczególności do poinformowania Klientów, których dane osobowe zostały WeNet udostępnione w ramach Programu Partnerskiego, o sposobie i źródle pozyskania danych osobowych, a także o innych informacjach wynikających z art. 14 RODO.

 4. W przypadku wpłynięcia wniosku, o którym mowa w art. 17 RODO WeNet usuwa dane z baz, których jest administratorem i informuje o dokonaniu czynności wnioskującego Klienta, zawiadamiając jednocześnie Partnera o wpłynięciu przedmiotowego zgłoszenia.

 5. Za usunięcie danych z baz Partnera oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego w tym zakresie wyłącznie odpowiedzialny jest Partner. Partner zobowiązany jest poinformować o wpłynięciu wniosku WeNet.

 6. WeNet jako administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO ma prawo audytu, czy środki zastosowane przez Partnera przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu udostępnionych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

 7. Czynności audytowe dokonywane będą przez wyznaczone osoby podległe lub wskazane przez WeNet lub przez inne osoby upoważnione przez WeNet.

 8. Informacja o terminie i zakresie audytu, o której mowa w ust. 6, będzie przekazana Partnerowi z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 9. Partner udostępnia WeNet wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

 10. WeNet przed rozpoczęciem czynności kontrolnych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji kontroli, w tym danych osobowych, których administratorem danych jest Partner.

 11. Na zakończenie audytu, o którym mowa w ust. 6, WeNet sporządza w 2 egzemplarzach protokół, który podpisują przedstawiciele obu stron.

 12. Partner ma prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.

 13. Partner zobowiązuje się niezwłocznie dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

§ 7
Obowiązek poufności

 1. Partner zobowiązany jest do zachowania poufności i ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem wszelkich informacji określonych przez WeNet jako poufne, w szczególności:

  1. nieprzekazywania ani nieujawniania informacji poufnych żadnej osobie trzeciej, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody WeNet;

  2. niewykorzystywania informacji poufnych w innym celu, niż w zakresie koniecznym dla realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu;

  3. zapewnienia bezpieczeństwa informacji poufnych przed dostępem osób trzecich, w szczególności poprzez odpowiednie ich przechowywanie zabezpieczające przed zapoznaniem się z ich treścią, skopiowaniem lub zabraniem przez osoby trzecie.

 2. Za informacje poufne WeNet uważa w szczególności:

  1. Informacje o uczestnictwie Partnera w Programie Partnerskim oraz wysokości należnych Prowizji;

  2. dane dotyczące Klientów WeNet, zawartych przez nich umów oraz wartości wydatków;

  3. wzory ofert handlowych WeNet, cenniki usług, informacje techniczne oraz technologiczne związane z procesem świadczenia usług wchodzących w skład oferty WeNet, inne informacje handlowe, ekonomiczne, finansowe, organizacyjne dotyczące przedsiębiorstwa WeNet niepodane do publicznej wiadomości.

 3. Partner ma prawo ujawniać informacje poufne, o ile będzie to wymagane przepisami prawa, w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem administracyjnym lub jakimkolwiek innym postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów prawa, pod warunkiem poinformowania WeNet o każdym takim ujawnieniu.

 4. Ujawnienie przez Partnera informacji poufnych w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego §7 Regulaminu, będzie uprawniało WeNet do żądania od Partnera zapłaty kary umownej w wysokości 25.000 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez WeNet odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

 5. Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy w okresie trwania uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu w jakiejkolwiek formie.

 6. Naruszenie zobowiązań w zakresie ochrony informacji poufnych przez Partnera stanowi podstawę do rozwiązania przez WeNet umowy o udział w Programie Partnerskim, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8
Ustanie uczestnictwa w Programie Partnerskim

 1. Ustanie uczestnictwa w Programie Partnerskim powodują:

  1. wypowiedzenie umowy uczestnictwa w Programie Partnerskim;

  2. śmierć Partnera, likwidacja działalności lub ogłoszona upadłość Partnera;

  3. odwołanie Programu Partnerskiego przez WeNet.

 2. WeNet może wypowiedzieć umowę przystąpienia do Programu Partnerskiego z ważnych powodów, w szczególności:

  1. w przypadku działania Partnera w sposób narażający WeNet na szkodę lub wyrządzenia WeNet szkody;

  2. naruszenia przez Partnera obowiązujących przepisów prawa, podejmowania działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym Potencjalnych Klientów;

  3. naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu oraz braku zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków, pomimo otrzymanego wezwania WeNet do zaniechania naruszeń bądź usunięcia skutków stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez WeNet terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych;

  4. braku przekazywania przez Partnera jakichkolwiek Leadów zakończonych zawarciem umowy z Potencjalnym Klientem przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 3. Pozbawienie Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim na skutek wypowiedzenia dokonanego przez WeNet zgodnie z §8 pkt 2 powyżej następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym WeNet zawiadomił Partnera o pozbawieniu go uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz przyczynie wypowiedzenia. Dla skuteczności wypowiedzenia wystarczające jest przesłanie przez WeNet oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Partnera wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Partner oraz WeNet mogą wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Partnerskim w każdym czasie i bez podawania przyczyn z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Dla skuteczności wypowiedzenia wystarczające jest przesłanie przez WeNet oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Partnera wskazany w formularzu zgłoszeniowym, zaś w przypadku wypowiedzenia składanego przez Partnera – przesłanie przez Partnera oświadczenia drogą elektroniczną na adres partnerzy@wenet.pl.

 5. WeNet może odwołać Program Partnerski w każdym czasie bez podawania przyczyn. Informacja o odwołaniu Programu Partnerskiego zostanie przesłana Partnerowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku odwołania Programu Partnerskiego, Partner zachowuje prawo do Prowizji na zasadach określonych w §5 pkt 8.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu wymaga zawiadomienia Partnera na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem jej w życie. Zawiadomienie może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Partnera podany w formularzu zgłoszeniowym do Programu Partnerskiego. Brak oświadczenia Partnera o wypowiedzeniu umowy uczestnictwa w Programie Partnerskim przesłanego WeNet drogą elektroniczną w terminie 14 dni od zawiadomienia jest równoznaczne z akceptacją zmiany Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Umowa zawarta na podstawie Regulaminu nie stanowi umowy agencyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności Partner nie jest uprawniony do zawierania w imieniu i na rzecz WeNet jakichkolwiek umów.

 4. Wszelkie spory wynikłe na tle współpracy Stron w ramach Programu Partnerskiego będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby WeNet.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Partnerskiego WeNet – Tabela stawek prowizji (model rozliczenia comiesięcznego od wartości wpłat)

Lp.Rodzaj zawartej umowy na Usługi WeNetWysokość prowizji
1.SEO10% w I roku trwania umowy, 8% w II roku trwania umowy, 5% w III roku i każdym kolejnym w przypadku umów bezterminowych
2.5STAR WEB10% w I roku trwania umowy, 8% w II roku trwania umowy, 5% w III roku i każdym kolejnym w przypadku umów bezterminowych
3.MARKETING LOKALNY10% w I roku trwania umowy, 8% w II roku trwania umowy, 5% w III roku i każdym kolejnym do czasu zakończenia umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Partnerskiego WeNet – Tabela stawek prowizji jednorazowej (model rozliczenia od wartości umowy)

Rodzaj zawartej umowy na Usługi WeNetOkres Trwania Umowy
SEOWartość Miesięczna Umowy12 miesięcy- wartość Prowizji24 miesiące- wartość Prowizji36 miesięcy- wartość Prowizji
500-999400500600
1000-1499600700800
1500-19998009001000
2000-2999100012001400
3000-3999120015001800
4000 i więcej150018002100
 
Rodzaj zawartej umowy na Usługi WeNetWartość Umowy (Total)Prowizja
5STAR WEB5000400
6000600
7000700
8000800
9000900
10000 i więcej1000
 
Rodzaj zawartej umowy na Usługi WeNetWartość Umowy (Total)Prowizja
MARKETING LOKALNY2500300
4000400
5000500
6000600
7000700
8000800
9000900
10000 i więcej1000

Każda dodatkowa (kolejna) umowa na dowolną usługę WeNet wskazaną w tabelach powyżej, zawarta przez Poleconego Klienta z WeNet w okresie do 6 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy – uprawnia Partnera do 100% prowizji, zaś w okresie od 7 do 12 miesiąca – 50% stawki prowizji.

Zostań partnerem