article background

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego wenet.pl

§1
Wstęp

 1. Niniejszy dokument  reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego wenet.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka WeNet Group Spółka Akcyjna (WeNet Group S.A., dalej jako „WeNet”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych. Postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie WeNet.

 2. Serwis wenet.pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o działalności, markach handlowych i usługach świadczonych przez WeNet, ofertami pracy w WeNet, nawiązanie kontaktu z WeNet oraz zapoznanie się z materiałami o charakterze informacyjno-edukacyjnym publikowanymi przez WeNet.

 3. Ramy prawne przetwarzania przez WeNet danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

§2
Definicje

 1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu.

 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do WeNet dotyczące go dane osobowe poprzez Formularze Kontaktowe.

 3. WeNet/Usługodawca - oznacza spółkę WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w § 1.

 4. Baza Artykułów – oznacza zbiór treści  zgromadzonych według systematyki i metody WeNet, indywidualnie dostępny w Serwisie, w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.

 5. E-book - utwór tekstowy na wybrany temat, zapisany w wersji elektronicznej.

 6. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie wenet.pl umieszczoną na serwerze WeNet zawierającą:

  1. Bazę Artykułów;

  2. E-booki;

  3. Podcasty;

  4. Formularz Kontaktowy pod adresem wenet.pl/kontakt, umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z WeNet;

  5. Formularz Kontaktowy DOK pod adresem wenet.pl/kontakt, umożliwiający Użytkownikowi będącemu klientem WeNet nawiązanie kontaktu z Działem Obsługi Klienta;

  6. Formularz Zapytaj o Ofertę pod adresem wenet.pl/kontakt, umożliwiający  Użytkownikowi uzyskanie  informacji o ofertach handlowych WeNet;

  7. Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@wenet.pl;

  8. Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres pr@wenet.pl

 7. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 8. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego wenet.pl.

§3
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

 1. WeNet upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.

 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 3. Wszelkie prawa do Bazy Artykułów, e-booków, podcastów, prawa do utworów i znaków towarowych prezentowanych w Serwisie przysługują WeNet lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością WeNet lub jej kontrahentów.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych w Serwisie, w tym w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów. Baza Artykułów nie może być elektronicznie pobierana przez Użytkownika. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Bazy Artykułów i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości treści w niej zawartych, ani wykorzystywana ich do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.

 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Bazy Artykułów, e-booków, podcastów udostępnionych w Serwisie przysługują WeNet lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 7. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego do WeNet lub upoważniają WeNet do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem.

 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu Formularzy Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

 9. WeNet zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

 10. WeNet zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 11. WeNet nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§4
Odpowiedzialność

 1. WeNet nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;

  2. za szkody spowodowane działaniami Użytkownika, o których mowa w ust. 2 poniżej.

 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. WeNet nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, lub jakości danych zawartych w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.

 4. WeNet nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.

 5. W żadnym przypadku WeNet nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§5
Statystyki

WeNet zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Zasad. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§6
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§7
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:

  1. Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych WeNet poprzez Formularze stosowane w Serwisie tj. imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z WeNet przy użyciu Formularzy stosowanych w Serwisie oraz plików „cookies”.

 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:

  1. w celu realizacji działań marketingowych WeNet w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 5 poniżej.

 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z WeNet.

 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez WeNet do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt a powyżej. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 5

 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet ma prawo żądania od WeNet dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez WeNet: Wojciech Zaręba, iod@wenet.pl.

 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez WeNet ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. WeNet przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. WeNet stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez WeNet są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§8
Zgłoszenia dotyczące serwisu

 1. Zgłoszenia zawierające uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@wenet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej zgłoszenie (imię, nazwisko, adres) oraz w razie potrzeby jego uzasadnienie.

 2. WeNet rozpatrzy zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.

 2. WeNet zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne dokumenty opublikowane w tych serwisach.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Serwis wykorzystuje mechanizm Google reCaptcha v2 w wersji invisible w celu zabezpieczenia przed ruchem generowanym automatycznie. Szczegółowe informacje o zasadach i przetwarzaniu danych w tym zakresie zostały zawarte w Polityka prywatności, Zasady koszystania.

 7. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego wenet.pl obowiązują od dnia 15.12.2022