Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 29 lutego br. Grupa Semergy, w której skład wchodzą spółki: Sunrise System, Artefakt, Grupa TENSE, Semahead i Widzalni.pl, dołączyła do WeNet Group S.A. Dotychczasowe warunki współpracy wynikające z podpisanych umów nie ulegają zmianie. Jednocześnie zapewniamy, że priorytetem naszych działań jest kompleksowa i profesjonalna obsługa naszych Klientów oraz dostarczenie wysokiej jakości rozwiązań dla ich biznesów. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

Zarząd WeNet Group S.A.

article background

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego wenet.pl

§1
Wstęp

 1. Niniejszy dokument  reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego wenet.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka WeNet Group Spółka Akcyjna (WeNet Group S.A., dalej jako „WeNet”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych. Postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie WeNet.

 2. Serwis wenet.pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o działalności, markach handlowych i usługach świadczonych przez WeNet, ofertami pracy w WeNet, nawiązanie kontaktu z WeNet oraz zapoznanie się z materiałami o charakterze informacyjno-edukacyjnym publikowanymi przez WeNet.

 3. Ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

§2
Definicje

 1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu.

 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. dotyczące go dane osobowe poprzez Formularze Kontaktowe.

 3. WeNet/Usługodawca - oznacza spółkę WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w § 1.

 4. Baza Artykułów – oznacza zbiór treści  zgromadzonych według systematyki i metody WeNet, indywidualnie dostępny w Serwisie, w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.

 5. E-book - utwór tekstowy na wybrany temat, zapisany w wersji elektronicznej.

 6. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie wenet.pl umieszczoną na serwerze WeNet zawierającą:

  1. Bazę Artykułów;

  2. E-booki;

  3. Podcasty;

  4. Formularz Kontaktowy pod adresem wenet.pl/kontakt, umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z WeNet;

  5. Formularz Kontaktowy DOK pod adresem wenet.pl/kontakt, umożliwiający Użytkownikowi będącemu klientem WeNet nawiązanie kontaktu z Działem Obsługi Klienta;

  6. Formularz Zapytaj o Ofertę pod adresem wenet.pl/kontakt, umożliwiający  Użytkownikowi uzyskanie  informacji o ofertach handlowych WeNet;

  7. Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@wenet.pl;

  8. Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres pr@wenet.pl

 7. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 8. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego wenet.pl.

§3
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

 1. WeNet upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.

 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 3. Wszelkie prawa do Bazy Artykułów, e-booków, podcastów, prawa do utworów i znaków towarowych prezentowanych w Serwisie przysługują WeNet lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością WeNet lub jej kontrahentów.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych w Serwisie, w tym w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów. Baza Artykułów nie może być elektronicznie pobierana przez Użytkownika. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Bazy Artykułów i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości treści w niej zawartych, ani wykorzystywana ich do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.

 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Bazy Artykułów, e-booków, podcastów udostępnionych w Serwisie przysługują WeNet lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 7. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego do WeNet lub upoważniają WeNet do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem.

 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu Formularzy Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

 9. WeNet zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

 10. WeNet zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 11. WeNet nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§4
Odpowiedzialność

 1. WeNet nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;

  2. za szkody spowodowane działaniami Użytkownika, o których mowa w ust. 2 poniżej.

 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. WeNet nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, lub jakości danych zawartych w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.

 4. WeNet nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.

 5. W żadnym przypadku WeNet nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§5
Statystyki

WeNet zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Zasad. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§6
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§7
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych i WeNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000116894, o kapitale zakładowym w wysokości 12.469.000,00 złotych, są w rozumieniu przepisów RODO administratorami danych:

  1. Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. poprzez Formularze stosowane w Serwisie tj. imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. przy użyciu Formularzy stosowanych w Serwisie oraz plików „cookies”.

 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:

  1. w celu realizacji działań marketingowych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 5 poniżej.

 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.

 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt a powyżej. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 5

 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo żądania od WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.: Wojciech Zaręba, iod@wenet.pl.

 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. WeNet stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez WeNet są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§8
Zgłoszenia dotyczące serwisu

 1. Zgłoszenia zawierające uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@wenet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej zgłoszenie (imię, nazwisko, adres) oraz w razie potrzeby jego uzasadnienie.

 2. WeNet rozpatrzy zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.

 2. WeNet zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne dokumenty opublikowane w tych serwisach.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Serwis wykorzystuje mechanizm Google reCaptcha v2 w wersji invisible w celu zabezpieczenia przed ruchem generowanym automatycznie. Szczegółowe informacje o zasadach i przetwarzaniu danych w tym zakresie zostały zawarte w Polityka prywatności, Zasady koszystania.

 7. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego wenet.pl obowiązują od dnia 15.12.2022