article background

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU FACEBOOK PRZEZ WENET GROUP S.A.

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez WeNet Group S.A. fanpage’y na portalu społecznościowym Facebook, (dalej każdy fanpage jako Fanpage) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), (dalej jako RODO).

I Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Fanpage’a jest WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000681163, REGON: 140756502, NIP: 7010046065, dalej jako: Administrator.

 2. Administrator informuje, że autonomicznym administratorem danych osobowych użytkowników Fanpage’a jest także Facebook Ireland Ltd. pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, z którym użytkownicy zawarli odrębną umowę korzystania z portalu społecznościowego Facebook.

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group S.A. można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wenet.pl

III Zakres, cele przetwarzania, podstawa prawna i okres retencji danych

Prowadzenie Fanpage'a

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników takie jak imię i nazwisko lub identyfikator oraz wizerunek używane w serwisie Facebook w celu umożliwienia im korzystania z Fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

  1. zainteresowaniu użytkownika Fanpage’em wyrażonym przez kliknięcie przycisku „Lubię” lub „Obserwuj”,

  2. bieżącej aktywności użytkownika na Fanpage’u,

  3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników na Fanpage’u,

  4. wysyłaniu wiadomości prywatnych przy użyciu komunikatora Messenger.

 2. Dane są przetwarzane w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora, promowania organizowanych wydarzeń, a także informowania o produktach i usługach Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promowaniu własnego wizerunku oraz produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt z użytkownikami

 1. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Messenger, w szczególności imię, nazwisko, lub identyfikator użytkownika na portalu Facebook, treść wiadomości. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

 2. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Messenger, w szczególności imię, nazwisko, lub identyfikator użytkownika na portalu Facebook, treść wiadomości. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

 3. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Messenger, w szczególności imię, nazwisko, lub identyfikator użytkownika na portalu Facebook, treść wiadomości. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

Dochodzenie roszczeń

 1. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, bądź w przypadku postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez innych użytkowników lub podmiotów trzecich, Administrator przetwarza imię i nazwisko lub identyfikator użytkownika używane w serwisie Facebook. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 2. Dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń.

IV Odbiorcy danych użytkowników

W zakresie Fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących Fanpage, o polubieniach, a także treść komentarzy i postów oraz inne informacje dostarczane przez użytkowników są dostępne dla wszystkich użytkowników Facebooka. Ponadto Administrator udostępnia dane osobowe:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych https://www.facebook.com/about/privacy

V Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do danych, zgodnie z art. 15 RODO,

 2. do otrzymania kopii danych, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,

 3. żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO,

 4. żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, zgodnie z art. 17 RODO,

 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,

 6. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

 7. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

VII Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.

VIII Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IX Profilowanie

Dane osobowe nie będą profilowane przez Administratora.